روانشناسی

گریز از آزادی

باید در حفظ موفقیت هایی که نصیب دموکراسی نوین شده از دل و جان کوشید . اصل انتخاب حکومت ، یعنی حکومتی که منتخب مردم و مسئول در برابر آنهاست ، یا حقوقی که به وسیله قانون حقوق (Bill Of Rights)  تضمین شده ، هیچ‌یک از دست دادنی نیست . گذشته از این اصول جدیدتر دموکراسی نیز باید غیرقابل مصالحه دانسته شوند و با اعتقاد بدان‌ها بپذیریم که جامعه مسئول تمام افراد خویش است ، و نباید گذاشت هیچ یک از افراد بشر گرسنگی بکشد ، یا با ارعاب و تخویف وادار به تسلیم شود ، یا از ترس بیکاری و گرسنگی از عزت نفس خویش بگذرد .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

بزرگترین عنصر تشکیل دهنده ی خودانگیختگی عشق است ، اما نه عشقی که حاصلش مستحیل شدن در دیگری یا تملک اوست ، بلکه عشق به معنی اثبات دیگران ، به معنی یکی شدن فرد با دیگران بدان اساس که نفس منفرد نیز برجای بماند و حفظ شود . کیفیت پویای عشق در همین تضاد است که از نیاز به غلبه بر جدایی برمی خیزد و به وحدت منتهی می‌شود ، ولی با این حال فردیت شخص را از میان نمی برد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وضع هنرمند شبیه وضعی است که انقلابیون در طول تاریخ بدان دچار بودند . انقلابی موفق زمامدار می‌شود ، و انقلابی ناکامیاب در زمره مجرمین در می آید.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

پیش از آنکه دیری از آغاز تعلیم و تربیت کودک بگذرد ، احساساتی می آموزد که به هیچ وجه از آن وی نیستند . به او یاد می دهند که مردم را دوست بدارد و بدون اینکه قوای نقاد خویش را به کار برد دوستی نماید و لبخند زند . آنچه هم تعلیم و تربیت ناتمام گذارده معمولاً فشار اجتماع در مراحل بعدی زندگانی به انجام می رساند . اگر لبخند نزنید می گویند شخصیتتان خوشایند نیست ، اگر می‌خواهید فردی از خدمتتان – چه به عنوان یک دختر پیشخدمت چه یک فروشنده یا پزشک – عاید گردد ، باید شخصیت خوشایند داشته باشید . تنها کسانی از این قاعده معافند که یا در قعر سلسله مراتب اجتماعی با عرق جبین نان می‌خورند یا در صدر آنند و به چنین گشاده رویی نیاز ندارند.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وقتی می‌گوییم فکری بدیع یا اصیل است منظور آن نیست که قبلا به ذهن هیچ کس نرسیده باشد ، بلکه می‌خواهیم برسانیم که اندیشه از خود فرد سرچشمه گرفته و نتیجه فعالیت ذهنی خود اوست و به وی تعلق دارد.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

حق بیان افکار فقط در صورتی دارای معناست که بتوانیم افکاری هم برای بیان از خود داشته باشیم.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

تاریخ بشر تاریخ افزایش تعین و تشخص است ، تاریخ رشد آزادیست . جستجوی آزادی نیروی مابعد الطبیعی نیست که بتوان به وسیله ی قانون طبیعت توجیه یه کرد ، نتیجه قهری ، سیر تعین و تشخص و رشد فرهنگ است . دستگاه های قدرت گرا ‌نمی توانند شرایطی را که به جستجوی آزادی منجر می‌شوند از میان بردارند و روح آزادی طلبی را که از این شرایط برمی خیزد نابود کنند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

البته «رهبران» باید بر مسند قدرت بنشینند ، ولی این دلیل نیست که توده ها امیال سادیستی خود را تشفی نبخشند . طعمه‌های سادیسم که به توده ها عرضه می گردند اقلیت های سیاسی و نژادی آلمان و پس از آن ملل و اقوام دیگرند که به سستی و انحطاط متصف می شوند . هیتلر و دستگاه اداری بر توده های آلمان مسلط اند ، و توده‌های آلمان هم به تسلط بر ملل دیگر ترغیب می شوند و می آموزند که شهوت استیلا بر جهان را محرک خویش گیرند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

گوبلز : گاهی انسان به افسردگی دچار می‌شود . تنها راه چیره شدن بر این حال آن است که دوباره در برابر توده ها رویم ، چه چشمه زاینده قدرت ما مردمند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

گذشته از وضعیت اقتصادی ، آبرو و اعتبار طبقه متوسط پایین نیز پس از جنگ سریع رو به زوال گذاشت . پیش از جنگ عضوی از این طبقه می‌توانست احساس کند که نسبت به کارگران برتر است . پس از انقلاب ، آبرو و اعتبار اجتماعی طبقه کارگر پیشی گرفت و در نتیجه به نسبت از اعتبار طبقه متوسط کاسته شد . دیگر کسی به جای نمانده بود که بتواند در او به چشم فرودستان نگریست ، و این امر یکی از بزرگترین امتیازاتی بود که مغازه داران کوچک و امثال آنها در زندگی برای خود قائل بودند.
علاوه بر این عوامل ، آخرین سنگر ایمنی طبقه متوسط ، یعنی خانواده نیز از میان رفت . تحولات پس از جنگ بیش از هر کشور دیگر در آلمان قدرت پدران و اخلاقیات طبقه متوسط را متزلزل کرده بود . نسل جوان به دلخواه خود رفتار می کرد و به اینکه اعمالش در چشم پدران و مادران پسند آید اعتنایی نداشت.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0