روانشناسی

راه هنرمند

مادربزرگم می دانست زندگی دردناک به او چه آموخته بود ؛ خواه موفقیت و خواه شکست ، حقیقت زندگی واقعا ربطی به کیفیت آن ندارد . کیفیت زندگی همواره به توانایی سرخوشی بستگی دارد .


این بریده کتاب از کتاب «راه هنرمند» اثر جولیا کامرون گلچین شده است .

3+
روانشناسی

راه هنرمند

بیاموزید با سکوت درونتان تماس برقرار کنید و بدانید که هر چیز این زندگی غایتی دارد .

الیزابت کوبلر راس

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

2+
روانشناسی

راه هنرمند

باورهای منفی دقیقا باورند ، نه واقعیت . زمین هیچگاه مسطح نبود ، هر چند همه بر این باور بودند که مسطح است .

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

1+
روانشناسی

راه هنرمند

این باور را به ما آموخته اند که منفی گرایی واقع بینی است و مثبت گرایی عدم واقع بینی .

سوزان جیفرز

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

1+
روانشناسی

راه هنرمند

هنرمندان سایر هنرمندان را دوست دارند و سایه وار به سوی طایفه یی که به آن تعلق دارند کشیده می شوند .

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

1+
روانشناسی

راه هنرمند

از نظر روانشناسی هیچ چیز بیش از زندگی نزیسته ی والدین ، بر محیط آنها و به ویژه بر فرزندانشان تاثیر نمی گذارد .

کارل گوستاو یونگ

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

1+