روانشناسی

راه هنرمند

مادربزرگم می دانست زندگی دردناک به او چه آموخته بود ؛ خواه موفقیت و خواه شکست ، حقیقت زندگی واقعا ربطی به کیفیت آن ندارد . کیفیت زندگی همواره به توانایی سرخوشی بستگی دارد .


این بریده کتاب از کتاب «راه هنرمند» اثر جولیا کامرون گلچین شده است .

3+
روانشناسی

راه هنرمند

از نظر روانشناسی هیچ چیز بیش از زندگی نزیسته ی والدین ، بر محیط آنها و به ویژه بر فرزندانشان تاثیر نمی گذارد .

کارل گوستاو یونگ

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

1+