شعر فارسی

دیوار

بگذار تا به طعنه بگویند مردمان
در گوش هم حکایت عشق مدام ما
“هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما”

 

(این سطور از مجموعه شعر «دیوار» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

دیوار

ماییم ما که طعنه زاهد شنیده ایم
ماییم ما که جامه تقوی دریده ایم
زیرا درون جامه به جز پیکر فریب
زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم

 

(این سطور از مجموعه شعر «دیوار» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

دیوار

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا
نام خدا نبردن از آن به که زیر لب
بهر فریب خلق بگویی خدا خدا

 

(این سطور از مجموعه شعر «دیوار» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

دیوار

بر روی ما نگاه خدا خنده می زند
هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم
زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش
پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم

 

(این سطور از مجموعه شعر «دیوار» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

دیوار

شادم که در شرار تو می سوزم
شادم که در خیال تو می گریم
شادم که بعد وصل تو باز این سان
در عشق بی زوال تو می گریم

پنداشتی که چون ز تو بگسستم
دیگر مرا خیال تو در سر نیست
اما چه گویمت که جز این آتش
بر جان من شراره دیگر نیست

 

(این سطور از مجموعه شعر «دیوار» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0