درباری از مه و خشم – سارا جی. ماس

گفتم : اون عاشقم بود و هست ، ریسند! گفت : بحث سر اینه که چقدر عاشقت بود! آره ، خیلی عاشقته . ولی عشق میتونه مخرب هم باشه ، و سپس رفت . این بریده کتاب از رمان «درباری از مه و خشم» اثر سارا جی. ماس گلچین شده است .