Tag: خودکامگی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

خودکامگی ها در متنِ تاریخِ پایان‌ناپیدای زندگی بشری ، لحظه‌های کوتاهی بیش نیستند و هر آنچه بخواهد گذشته پرستانه بر پویاییِ زندگی راه بربندد ، پس از درنگی کوتاه ، به کناری رانده می‌شود و زندگی با نیرویی دوچندان ،

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

فاجعه ی ذاتی خودکامگی در این است که خودکامگان ، حتی پس از چیرگی سیاسی بر جان های آزاده ، و ناتوان کردن و دوختن دهانشان ، هنوز از آنان می هراسند . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار

ادامه نوشته