شعر فارسی

تولدی دیگر

تو گونه هایت را می چسباندی
به اضطراب پستان هایم
و گوش می دادی
به خون من که ناله کنان می رفت
و عشق من که گریه کنان می مُرد

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

تولدی دیگر

سخن از پیوند سست دو نام
و هم آغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایق های سوخته ی بوسه ی تو

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+
شعر فارسی

تولدی دیگر

گیسویم در تنفس تو رها
می شکفتم ز عشق و می گفتم :
هر که دلداده شد به دلدارش
ننشیند به قصد آزارش
برود چشم من به دنبالش
برود عشقِ من نگهدارش …

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

تولدی دیگر

به راه پر ستاره می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام
نگاه کن
من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چینِ برکه های شب شدم

 

(این سطور از مجموعه شعر «تولدی دیگر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

1+