Tag: باور

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

با از جان خود گذشتن و کشته شدن بر سر دعوی خویشتن است که کسی بر باور و ایمان خود شهادت می‌دهد و نه با کشتن انسانی دیگر . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب»

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

سباستین کاستلیو : جستار حقیقت و گفتار آن ، بدان سان که آدمی آن را می‌اندیشد ، هرگز جزم آمیز نیست . هیچ‌کس را نمی‌توان به زور ، به پذیرفتن باوری واداشت . باور آدمی آزاد است . این بریده

ادامه نوشته