اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

حق تعالی جاهل سخی (بخشنده) را دوستتر دارد از عابد بخیل .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0
اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

چنین گفته آمد که اول درم و دینار که در دنیا بزدند ابلیس آن را برگرفت و در چشم مالید و بوسه همی داد و همی گفت : «هر که تو را دوست دارد بنده به من است» .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0
اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

عیسی همی گوید : دنیا را به خدایی مگیرید تا شما را به بندگی نگیرد .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0
اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

دور باش از حسد که اول خون ناحق که ریختند به حسد بود ، پسر آدم برادر خویش را بکشت .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0
اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

رسول : هیچ جرعه ای که بنده فروخورد نزد حق تعالی دوست تر از جرعه خشم نیست و هیچ بنده ای از آن فرونخورد الا که حق تعالی دل وی به ایمان پر کند .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0
اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

رسول گفت : اگر کسی با کاردی تیز نزدیک کسی شود بهتر از آن بود که اندر وی ثنا گوید .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0
اخلاق, نثر فارسی

کیمیای سعادت

مصعب بن زبیر گوید که نزدیک ما پذیرفتنِ غمز (سخن چینی) از غمز بدتر است .

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «کیمیای سعادت» اثر امام محمد غزالی گلچین شده است)

0