جزء از کل – استیو تولتز

باورم نمیشد مردم به خاطر پولدار بودن از او متنفر باشند ، چون فهمیده بودم مردم کِرم پولدار شدن دارند ، وگرنه بلیت لاتاری نمی خریدند و برنامه ی سریع پولدار شدن نمی ریختند و روی اسب ها شرط نمی بستند . برایم هیچ معنایی نداشت که مردم دقیقا از همان چیزی متنفر باشند که […]

جزء از کل – استیو تولتز

وقتی مردم فکر می کنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان می شوند . فقط موقعی که در زندگی پیشرفت می کنی به تو چنگ و دندان نشان می دهند . این بریده کتاب از رمان «جزء از کل» اثر استیو تولتز گلچین شده است .