Tag: استعمار

روزهای برمه – جورج اورول

در ماندالی همیشه «ارباب بزرگ» ما می‌گفت : «آخر هم همه‌ی ما باید از هندوستان بیرون برویم. دیگر جوانان ما تمایلی ندارند که برای کار کردن در همه‌ی عمرشان به اینجا بیایند و با سیلی از ناسزاها و نمک‌نشناسی ها

ادامه نوشته