روانشناسی

گریز از آزادی

وضع هنرمند شبیه وضعی است که انقلابیون در طول تاریخ بدان دچار بودند . انقلابی موفق زمامدار می‌شود ، و انقلابی ناکامیاب در زمره مجرمین در می آید.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

پیش از آنکه دیری از آغاز تعلیم و تربیت کودک بگذرد ، احساساتی می آموزد که به هیچ وجه از آن وی نیستند . به او یاد می دهند که مردم را دوست بدارد و بدون اینکه قوای نقاد خویش را به کار برد دوستی نماید و لبخند زند . آنچه هم تعلیم و تربیت ناتمام گذارده معمولاً فشار اجتماع در مراحل بعدی زندگانی به انجام می رساند . اگر لبخند نزنید می گویند شخصیتتان خوشایند نیست ، اگر می‌خواهید فردی از خدمتتان – چه به عنوان یک دختر پیشخدمت چه یک فروشنده یا پزشک – عاید گردد ، باید شخصیت خوشایند داشته باشید . تنها کسانی از این قاعده معافند که یا در قعر سلسله مراتب اجتماعی با عرق جبین نان می‌خورند یا در صدر آنند و به چنین گشاده رویی نیاز ندارند.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وقتی می‌گوییم فکری بدیع یا اصیل است منظور آن نیست که قبلا به ذهن هیچ کس نرسیده باشد ، بلکه می‌خواهیم برسانیم که اندیشه از خود فرد سرچشمه گرفته و نتیجه فعالیت ذهنی خود اوست و به وی تعلق دارد.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

حق بیان افکار فقط در صورتی دارای معناست که بتوانیم افکاری هم برای بیان از خود داشته باشیم.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

تاریخ بشر تاریخ افزایش تعین و تشخص است ، تاریخ رشد آزادیست . جستجوی آزادی نیروی مابعد الطبیعی نیست که بتوان به وسیله ی قانون طبیعت توجیه یه کرد ، نتیجه قهری ، سیر تعین و تشخص و رشد فرهنگ است . دستگاه های قدرت گرا ‌نمی توانند شرایطی را که به جستجوی آزادی منجر می‌شوند از میان بردارند و روح آزادی طلبی را که از این شرایط برمی خیزد نابود کنند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

البته «رهبران» باید بر مسند قدرت بنشینند ، ولی این دلیل نیست که توده ها امیال سادیستی خود را تشفی نبخشند . طعمه‌های سادیسم که به توده ها عرضه می گردند اقلیت های سیاسی و نژادی آلمان و پس از آن ملل و اقوام دیگرند که به سستی و انحطاط متصف می شوند . هیتلر و دستگاه اداری بر توده های آلمان مسلط اند ، و توده‌های آلمان هم به تسلط بر ملل دیگر ترغیب می شوند و می آموزند که شهوت استیلا بر جهان را محرک خویش گیرند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

گوبلز : گاهی انسان به افسردگی دچار می‌شود . تنها راه چیره شدن بر این حال آن است که دوباره در برابر توده ها رویم ، چه چشمه زاینده قدرت ما مردمند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

گذشته از وضعیت اقتصادی ، آبرو و اعتبار طبقه متوسط پایین نیز پس از جنگ سریع رو به زوال گذاشت . پیش از جنگ عضوی از این طبقه می‌توانست احساس کند که نسبت به کارگران برتر است . پس از انقلاب ، آبرو و اعتبار اجتماعی طبقه کارگر پیشی گرفت و در نتیجه به نسبت از اعتبار طبقه متوسط کاسته شد . دیگر کسی به جای نمانده بود که بتواند در او به چشم فرودستان نگریست ، و این امر یکی از بزرگترین امتیازاتی بود که مغازه داران کوچک و امثال آنها در زندگی برای خود قائل بودند.
علاوه بر این عوامل ، آخرین سنگر ایمنی طبقه متوسط ، یعنی خانواده نیز از میان رفت . تحولات پس از جنگ بیش از هر کشور دیگر در آلمان قدرت پدران و اخلاقیات طبقه متوسط را متزلزل کرده بود . نسل جوان به دلخواه خود رفتار می کرد و به اینکه اعمالش در چشم پدران و مادران پسند آید اعتنایی نداشت.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

در دوران پس از جنگ این وضع دگرگون شد ، نخست زوال اقتصادی طبقه متوسط قدیم فزونی گرفت و به وسیله تورمی که در سال ۱۹۲۳ پس انداز سال‌ها کار را از میان برداشت تسریع شد.
گرچه در فاصله سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ وضع اقتصادی این طبقه بهبود پذیرفت و امیدهایی نوین پدیدار شد ولی کساد اقتصادی ۱۹۲۹ باز منافع حاصله را بر باد داد . دوباره مانند دوران تورم طبقه متوسط میان طبقات کارگر و بالا به زیر فشار آمد و بی پناه و بی دفاع در معرض شدیدترین ضربات قرار گرفت.
علاوه بر عوامل اقتصادی ملاحظات روانی منجمله شکست در جنگ و سقوط نظام سلطنت نیز به وخامت اوضاع کمک میکرد . درست به این سبب که خرده بورژوازی هستی روانی خویش را بر شالوده سلطنت پی افکنده بود ، وقتی شکست و ناکامیابی به میان آمد ، اساس زندگی خود را بر باد رفته دید . اگر قرار باشد به امپراتور آلمان در ملا عام استهزاء روا دارند و بر افسران حمله برند و دستگاه دولت تغییر شکل دهد و اخلالگران سرخ را به عنوان وزرا و زین سازی را به عنوان رئیس جمهوری به خود راه دهند ، پس مردم باید به که اعتماد کنند؟


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

بعضی صفات در طول تاریخ طبقه متوسط پایین همیشه از خصایص آن به شمار می رفته است . فی المثل محبت به اقویا و نفرت از ضعفا ، فرد بینی و عناد ، احتیاط در بروز احساسات و امساک در بذل مال و خلاصه روح ریاضت کشی ، عدم وسعت نظر در زندگی ، بدگمانی و نفرت نسبت به بیگانه ، کنجکاوی و حسادت نسبت به آشنا ، و البته سعی در آراستن حسادت به جامه ی برافروختگی و رنجش اخلاقی . حاصل کلام آنکه بنیان زندگی اعضای این طبقه بر اصل قحط زدگی ، چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث روانی استوار بود.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0