روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم . هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم . با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمنا اجازه نمی‌دهم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر دهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وضع هنرمند شبیه وضعی است که انقلابیون در طول تاریخ بدان دچار بودند . انقلابی موفق زمامدار می‌شود ، و انقلابی ناکامیاب در زمره مجرمین در می آید.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

پیش از آنکه دیری از آغاز تعلیم و تربیت کودک بگذرد ، احساساتی می آموزد که به هیچ وجه از آن وی نیستند . به او یاد می دهند که مردم را دوست بدارد و بدون اینکه قوای نقاد خویش را به کار برد دوستی نماید و لبخند زند . آنچه هم تعلیم و تربیت ناتمام گذارده معمولاً فشار اجتماع در مراحل بعدی زندگانی به انجام می رساند . اگر لبخند نزنید می گویند شخصیتتان خوشایند نیست ، اگر می‌خواهید فردی از خدمتتان – چه به عنوان یک دختر پیشخدمت چه یک فروشنده یا پزشک – عاید گردد ، باید شخصیت خوشایند داشته باشید . تنها کسانی از این قاعده معافند که یا در قعر سلسله مراتب اجتماعی با عرق جبین نان می‌خورند یا در صدر آنند و به چنین گشاده رویی نیاز ندارند.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وقتی می‌گوییم فکری بدیع یا اصیل است منظور آن نیست که قبلا به ذهن هیچ کس نرسیده باشد ، بلکه می‌خواهیم برسانیم که اندیشه از خود فرد سرچشمه گرفته و نتیجه فعالیت ذهنی خود اوست و به وی تعلق دارد.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن بر می آید اما فقط یک استادکار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار گیرد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

حق بیان افکار فقط در صورتی دارای معناست که بتوانیم افکاری هم برای بیان از خود داشته باشیم.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

تاریخ بشر تاریخ افزایش تعین و تشخص است ، تاریخ رشد آزادیست . جستجوی آزادی نیروی مابعد الطبیعی نیست که بتوان به وسیله ی قانون طبیعت توجیه یه کرد ، نتیجه قهری ، سیر تعین و تشخص و رشد فرهنگ است . دستگاه های قدرت گرا ‌نمی توانند شرایطی را که به جستجوی آزادی منجر می‌شوند از میان بردارند و روح آزادی طلبی را که از این شرایط برمی خیزد نابود کنند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

بیشعوری حماقت نیست و بیشتر بیشعورها نه تنها احمق نیستند، که نسبت به مردم عادی از هوش و استعداد بالاتری برخوردارند . خودخواهی ، وقاحت و تعرض آگاهانه به حقوق دیگران که بن مایه های بیشعوری اند بیشتر از سوی کسانی اعمال می شود که از نظر هوش ، معلومات ، موقعیت اجتماعی و سیاسی و وضع مالی اگر بهتر از عموم مردم نباشند بدتر نیستند. (از مقدمه مترجم)


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

البته «رهبران» باید بر مسند قدرت بنشینند ، ولی این دلیل نیست که توده ها امیال سادیستی خود را تشفی نبخشند . طعمه‌های سادیسم که به توده ها عرضه می گردند اقلیت های سیاسی و نژادی آلمان و پس از آن ملل و اقوام دیگرند که به سستی و انحطاط متصف می شوند . هیتلر و دستگاه اداری بر توده های آلمان مسلط اند ، و توده‌های آلمان هم به تسلط بر ملل دیگر ترغیب می شوند و می آموزند که شهوت استیلا بر جهان را محرک خویش گیرند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

گوبلز : گاهی انسان به افسردگی دچار می‌شود . تنها راه چیره شدن بر این حال آن است که دوباره در برابر توده ها رویم ، چه چشمه زاینده قدرت ما مردمند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0