Blog

تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

فیثاغورس بر این باور بوده است که روح نامیراست و به شکل انواع دیگر جانداران دگرگون می‌شود . همچنین حوادث در دوره های معینی دوباره روی می‌دهند و هیچ چیز به طور مطلق تازه نیست و این که همه ی پدیده‌های جاندار باید خویشاوند هم باشند . از این گزارش و مانندهای آن میتوان استنباط کرد که فیثاغورس بر این باور بوده است که همه ی جانداران از یک خانواده اد و روح آدمی نیز یکی از شکل‌های زندگی است که شکل‌های دیگر آن را در جانداران دیگر می‌توان یافت . اما روح آدمی مرگ ناپذیر است و پس از مرگ انسان در قالب جانداران دیگر دوباره پدید می‌آید و بدی روی قائل به «تناسخ» یا دیگردیسی روح بوده است . بر پایه ی این عقیده نباید جانداری را بی‌جان کرد .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

مکتب فیثاغورس تنها جنبه ی علمی و فلسفی نداشت بلکه جنبشی دینی ، سیاسی و اخلاقی به شمار می‌رفت . به نظر برخی پژوهندگان جنبش مزبور بیشتر جنبه ی سیاسی داشته و به اصطلاح سازمانی سیاسی بوده است . اما این آلوده شدن به امور سیاسی ، ماهیت آن جنبش را که در‌واقع یک انجمن برادری بوده است از میان نمی‌برد . این انجمن چنان که نوشته‌اند تشریفات ویژه ای داشته است از آن جمله که مریدان پس از گذرانیدن آزمایش های خاص به انجمن پذیرفته می‌شدند . نکته جالب این که این مکتب به روی زنان و بیگانگان نیز در می گشود .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

زیر تأثیر ریاضیات و اعتقادات فراطبیعی ، اندیشه‌های فیثاغورس مسیری متفاوت از اندیشه‌های ملطی ها پیش گرفت . فیثاغورس و پیروان او عالم را بر حسب کنش های عناصر مادی ویژه و فرایندهای فیزیکی توصیف نکردند . آنان در آغاز نقش اعداد را در شناخت اشیاء مورد توجه قرار دادند و تا آنجا پیش رفتند که از اعداد جوهر بنیادی عالم را کشف کنند . برای آنان فیزیک با ریاضیات مساوی بود . آنان گفتند که اشیاء همانا اعدادند .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

گویند نخستین کسی که کلمه ی کوسموس را به عالم اطلاق کرد فیثاغورس بوده است . معنای این کلمه نظم است و دلیل نامیدن عالم به این نام نظمی است که در آن برقرار است و به عقیده فیثاغورس و پیروان او ، این نظم از رهگذر ریاضیات شناختنی است .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

به نظر فیثاغوریان ، زمین نه تنها کروی است ، بلکه مرکز جهان نیست . زمین و سیارات همراه با خورشید ، گرد آتش مرکزی یا «کانون جهان» (که با عدد یک یکی گرفته شده است) می‌گردند . عالم ، هوا را از توده ی نامحدود بیرون خود به درون خود می‌کشد ، و از هوا به عنوان نامحدود سخن رفته است .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

وقتی که امر بر این دایر شد که اعداد معین به اشیاء معین تخصیص داده شود ، طبیعتاً میدان برای همه گونه تصورات و تفننات خودسرانه و دلخواه گشوده شد . مثلاً ، هرچند ممکن است ما بتوانیم کمابیش بفهمیم چرا می‌توان اعلام کرد که عدالت چهار است ، آسان نیست دریافتن این که چرا باید فرصت هفت یا نشاط شش باشد . اعلام شده است که پنج ازدواج است ، زیرا پنج حاصل سه (اولین عدد مذکر) و دو (اولین عدد مونث) است . اما علیرغم این همه عناصر خیالی ، فیثاغوریان کمک واقعی به ریاضیات کردند . شناسایی «قضیه فیثاغورث» به عنوان یک حقیقت هندسی در حساب سومری نمایان است .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه ؛ جلد اول : یونان و روم» اثر فردریک چارلز کاپلستون ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

آیین اُرفه ای در‌واقع بیشتر یک دین بوده است تا یک فلسفه ، هر چد چنانکه از قطعه ی مشهور «زئوس سر است ، زئوس پیکر است ، از زئوس است که همه چیز پدید آمده » دیده می‌شود ، گرایش به همه‌خداانگاری داشته است ؛ لیکن تا آنجا که آن را می‌توان یک فلسفه نامید ، نوعی شیوه ی زندگی بوده است نه تفکرِ نظریِ جهانشناختیِ صِرف ، و از این نظر یقیناً آیین فیثاغوری وارث روح اُرفه ای بوده است .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه ؛ جلد اول : یونان و روم» اثر فردریک چارلز کاپلستون ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

دیوگنس لائرتیوس در «زندگینامه فیثاغورس» خویش به نقل از شعری از گزنوفانس حکایت می‌کند که چگونه فیثاغورث می‌بیند که کسی سگی را می‌زند . به او می‌گوید : «او را مزن ، من صدای یکی از دوستانم را در صدای او شناختم.» . خواه این قصه راست باشد یا نباشد ، إسناد عقیده تناسخ به فیثاغورس را می‌توان پذیرفت .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه ؛ جلد اول : یونان و روم» اثر فردریک چارلز کاپلستون ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

دریافتن این نکته اهمیت دارد که فیثاغوریان صرفاً جمعی از شاگردان فیثاغورث ، کم یا بیش مستقل و جدا از یکدیگر نبودند ؛ آنان اعضای جمعیت یا انجمنی دینی بودند که فیثاغورس ، اهل ساموس ، در کروتون در جنوب ایتالیا در نیمه دوم قرن ششم ق.م. بنیاد نهاد . خود فیثاغورث یک ایونی بود و نخستین اعضای آن نحله به زبان ایونی سخن می‌گفتند . اصول و منشاء جمعیت فیثاغوریان ، مانند حیات مؤسس آن پوشیده در تاریکی و ابهام است . یامبلیخوس در کتابی که درباره زندگی فیثاغورس نوشته است وی را «پیشوا و پدر فلسفه الهی» می‌نامد .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه ؛ جلد اول : یونان و روم» اثر فردریک چارلز کاپلستون ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

محتمل است که شوکِ مرگ سقراط ، و تأمل بیشتر درباره ی روش وی ، افلاطون را به این دیدگاه کشانده باشد که اخلاق ساده ی استادش نمیتواند پابرجا باشد مگر این که به کمک روانشناسی و مابعدالطبیعه ای که ، خود سقراط نه قادر بود فراهم آورد و نه با آن ارتباط داشت ، از آن دفاع و پشتیبانی شود . افلاطون در جست‌و‌جوی چنین چیزی بود که به شدت به طرف نگرش فیثاغوری به انسان و جهان جذب شد .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد سوم : فیثاغورس و فیثاغوریان» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .

0