تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه یونان ؛ آلکمایون و کسنوفانس – دبلیو کی سی گاتری

از نظرگاه امپدکلس و بعدها ارسطو ، فعالیت روانی در قلب متمرکز است ولی از نظرگاه آلکمایون در سر به این دلیل که آلکمایون معتقد بود که سر اولین عضو جنین است که شکل می‌گیرد . تشخیص روشن مغز به عنوان ابزار مرکزی احساس و اندیشه کمک دیگر و سهم جالب آلکمایون است .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد چهار : آلکمایون و کسنوفانس» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه یونان ؛ آلکمایون و کسنوفانس – دبلیو کی سی گاتری

تئوفراستوس : « از میان کسانی که ادراک حسی را از طریق ناهمانندها تبیین می‌کنند آلکمایون با طبقه بندی کردن تفاوت بین انسان‌ها و حیوانات پست تر آغاز می‌کند . او می‌گوید ، انسان با حیوانات دیگر در این تفاوت دارد که فقط او می‌فهمد ، در صورتی که حیوانات دیگر حس می‌کنند اما نمی‌فهمند ؛ اندیشیدن از ادراک حسی متمایز است و بر خلاف عقیده ی امپدکلس یکی نیستند » .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد چهار : آلکمایون و کسنوفانس» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه یونان ؛ آلکمایون و کسنوفانس – دبلیو کی سی گاتری

همه ی آنچه در مورد دیدگاه‌های آلکمایون می‌دانیم ترجیح امر ملموس ، به عوان اساس محکمی برای مشاهده ، و بی شباهت به فرضیه سازی پادرهوا و ساده انگاری است . او عنایتی به اثبات آرخه ی واحدی ندارد که بتوان همه چیز را به آن فروکاست .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد چهار : آلکمایون و کسنوفانس» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه یونان ؛ آلکمایون و کسنوفانس – دبلیو کی سی گاتری

آلکمایون علاقه شدیدی به پزشکی و فیزیولوژی داشته است ، و این دلبستگی او کل اندیشه اش را تحت تأثیر قرار داده است . اما او پیش از عصر تخصص گرایی می زیسته است . در عصر وی مطالعه ی بدن انسان فقط بخشی از فلسفه به طور کلی بوده است ، از این رو او در بررسی ماهیت دانش و مطالعه ی جهان‌شناسی و ستاره شاسی و جاودانگی روح تردید نکرده است .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد چهار : آلکمایون و کسنوفانس» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه یونان ؛ آلکمایون و کسنوفانس – دبلیو کی سی گاتری

آلکمایون اهل کروتون آخرین نویسنده ای است که او را فیثاغوری نامیده اند ، اما ارسطو که او را چنان با اهمیت می‌داند که در ردّ وی کتابی نوشته است ، او را به روشنی از فیثاغوریان تمییز می‌دهد .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه یونان ؛ جلد چهار : آلکمایون و کسنوفانس» اثر دبلیو کی سی گاتری ، ترجمه مهدی قوام صفری گلچین شده .

0
مذاهب و ادیان

بودا ؛ قدم اول – جین هوپ

برای ایجاد ارتباط بدون ترس با مرگ ، لازم است شخص هیچ تعلقی به خویشتن نداشته باشد . ترسِ ما از مرگ ، ترس از پایانِ بودن است ؛ روال عادی زندگی روزانه متوقف می‌گردد و تو به یک جنازه تبدیل می‌شوی . ترسِ ریشه‌ای از انفصال ، چه به تولد دوباره ایمان داشته باشی و چه نداشته باشی ، یکسان است . مرگ تجربه ی غمگینی است که در آن ، انگاره های عادی ما نمی‌توانند آنچنان که می‌خواهیم ادامه پیدا کنند .


این بریده کتاب از «بودا ؛ قدم اول» اثر جین هوپ ، ترجمه علی کاشفی پور گلچین شده .

0
مذاهب و ادیان

بودا ؛ قدم اول – جین هوپ

ذن بیش از هر مکتب دیگری بر اهمیت اساسی تجربه مستقیم روشنایی و نیز بی فایدگی مناسک دینی و تحلیل‌های عقل ورزانه برای رسیدن به آزادی پافشاری می‌کند .


این بریده کتاب از «بودا ؛ قدم اول» اثر جین هوپ ، ترجمه علی کاشفی پور گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

مکتب فیثاغورس نه تنها مکتب فلسفی ، ریاضی ، بلکه انجمن برادری و سازمان سیاسی اشرافیت برده دار بود .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

فیثاغورس نخستین کسی است که خود را «فیلوسوفوس» نامید که به معنای دوستدار دانش است . وی زندگی را به جشنی همگانی همانند می‌کرد که گروهی به آنجا برای رقابت و به دست آوردن جایزه می‌روند و گروهی نیز برای داد و ستد . اما بهترین آنان تماشاگران‌اند . به همین سان نیز مردمانی برده منش زاییده می‌شوند که به شکار شهرت و سود می‌روند ، اما فیلسوفان در جستجوی حقیقت‌اند .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

اصل مهم دیگری که رعایت آن بر مریدان و وابستگان به فرقه ی فیثاغورس واجب بود پرهیز بوده است . یعنی خودداری از خوردن و آشامیدن برخی چیزها یا تماس با آن‌ها و انجام دادن برخی کارها . بر روی هم میتوان دریافت که منظور و هدف نهایی از اینگونه پرهیزهای صوفیانه ، پاک کردن و پالودن تن و روان از چیزهایی است که زندگی مریدان را آلوده می‌کنند . یکی از هسته های اساس شیوه ی دینی فیثاغورس ، مفهوم پالایش و تزکیه است که آن را «کاتارسیس» می نامیده اند .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0