اینجا کتابا رو مزمزه کن!
اینجا کتابا رو مزمزه کن!

Author: حسین اسلامی

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

استبداد ، بی قهر در تصور نمی‌گنجد و بر پا نمی‌ماند . هر آنکه در پی نگهداشتِ قدرت است ، نیازمند دست بردن به ابزار قدرت است . هر آنکه می‌خواهد فرمان براند ، می باید حق مجازات کردن داشته

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

بگذار دیگران طور دیگر بیاندیشند . من بر این باور نیستم که چارچوبه ی تکلیف مقام ما چندان تنگ باشد که بتوان از پس هر موعظه ای دست بر زانو نهاد و نشست ؛ آنسان که گویی تکلیفمان را به

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

آگاهی معاصران از عصر خود ، همیشه بسیار اندک است . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب» اثر اشتفان تسوایگ و ترجمه سیروس آریان پور گلچین شده است . 0

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

از توانایی‌های کالوَن ، یکی این بود که هرگز از شیوه ی مستحکم و نرمش ناپذیر بیان نظراتش گامی واپس نگذاشت . چاپ های بعدی فقط شرح و تفصیل اثر اوست (در نهاد دین مسیحی – ۱۵۳۵) ، نه تصحیح

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

هر جنبش فکری همیشه نیازمند نابغه ای است که آن را بیاغازد و نیازمند نابغه ای که آن را به سامان انجامین برساند . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب» اثر اشتفان تسوایگ و ترجمه

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

کجا در تاریخ بوده است که آنچه خردپذیر است ، عمل پذیر نیز باشد ؟ این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب» اثر اشتفان تسوایگ و ترجمه سیروس آریان پور گلچین شده است . 0

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

عدالت در حوصله ی تاریخ نمی‌گنجد . تاریخ ، گاه شمار خونسرد پیروزی هاست و بیگانه با‌ ارزش گذاری های اخلاقی . او تنها به ظفرمندان می نگرد و به شکست‌دیدگان عنایتی ندارد . این بریده کتاب از کتاب «وجدان

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

زنده در آتش سوزاندن یک انسان ، پاسداری از مکتب نام ندارد ؛ نام حقیقی آن قتل یک انسان است . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب» اثر اشتفان تسوایگ و ترجمه سیروس آریان پور

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

هیچ ملتی و هیچ فرد خردورزی نمی‌تواند از لزوم مرزبندی دائم بین آزادی و قدرت تن بزند . زیرا آزادی بدون قدرت (اتوریته) ناممکن است (چون بدون آن به هرج و مرج کشیده می شود) و قدرت بدون آزادی نیز

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

کالوَن به مدد توانایی شگفت انگیزش در سازماندهی ، توانسته بود تمامی یک شهر ، تمامی یک سرزمین ، و هزاران هزار شهروند تا بدان روز آزادِ آن را به دستگاهی یک‌سره فرمانبردار تبدیل کند ، هر گونه استقلالی را

ادامه نوشته