روانشناسی

گریز از آزادی

عشق بر برابری و آزادی استوار است و اگر بر تابعیت و از دست رفتن تمامیت یکی از طرفین مبتنی شد ، دیگر عشق نیست ؛ گونه ای وابستگی است که هرچه در پس نقاب دلیل و عذر نهان شود ، باز اصل آن مازوخیسم است . سادیسم هم غالباً در جامه عشق عیان می شود . بیشتر اوقات وقتی کسی مدعی شد که تحکمش بر دیگری به خاطر مصلحت اوست ، سادیسم محبت انگاشته می‌شود ، غافل از آن که عامل اصلی تلذذ از تفوق است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0