روانشناسی

گریز از آزادی

آدمی فقط کالا نمی‌فروشد بلکه خودش را نیز می فروشد، خویشتن را کالا احساس می‌کند . آن که از زور بازو نان میخورد نیروی جسمانی خویش و کسانی چون بازرگانان و پزشکان و کارمندان دفتری شخصیت خود را میفروشند . برای فروش محصولات یا خدمات خود ، دسته اخیر ناگزیر باید شخصیتی خوشایند وصفاتی چون انرژی ابتکار یا هر نکته دیگری که شغل مورد نظر ایجاب می‌کند دارا باشند . آنچه ارزش و حتی احتیاج به وجود این صفات را معین میکند بازار است . اگر از صفاتی که شخص عرضه می کند سودی نرسید باید گفت اصولا صفتی دارا نیست ، درست همانگونه که اگر کالایی قابل فروش نباشد گویند بی ارزش است.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0