روانشناسی

گریز از آزادی

عشقی که نمی‌تواند جز به یک نفر متوجه شود خود دلیل آن است که عشق نیست ، بلکه یک بستگی ناشی از سادیسم و مازوخیسم است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0