روانشناسی

گریز از آزادی

در نظام قرون وسطا سرمایه خادم آدمی بود ، اما در نظام نوین مخدوم او شده بود .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0