روانشناسی

گریز از آزادی

فرو ریختن نظام فئودال در اجتماع قرون وسطی حاصلی به بار آورد که دامنگیر همه ی طبقات اجتماعی گشت ، و آن عبارت بود از آزاد شدن فرد و تجرد و تنهایی وی . آزادی ای که به دست آمده بود نتیجه‌ای دوجانبه داشت : از یک طرف آدمی از ایمنی که قبلا برخوردار بود و همچنین از احساس غیر قابل تردید تعلق محروم گشت و از دنیایی که جوابگوی اشتیاق وی در طلب ایمنی اقتصادی و روحانی بود به دور افتاد و احساسی از اضطراب و تنهایی بر او دست یافت ؛ از طرف دیگر آزاد شد که بالاستقلال فکر و عمل کند و ارباب خودش باشد و آن‌گونه که می‌تواند زندگی به سر برد نه آن طور که به او می‌گویند .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

 

0