داستان و رمان خارجی

طاعون

همه ی بدبختی های انسان ها از آنجا سرچشمه می گیرد که به زبانی روشن و صریح حرف نمی زنند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

0