داستان و رمان خارجی

طاعون

هیچ می دانستید که جوخه اعدام برعکس تصورتان در یک متر و نیمی محکوم صف می بندند ؟ می دانستید که اگر محکوم دو گام جلو بیاید سینه اش با لوله تفنگ ها مماس می شود ؟ می دانستید همه سربازها ناحیه ی قلب محکوم را نشانه می گیرند و پس از شلیک حفره ای در سینه اش به وجود می آید که مشت آدم در آن جا می گیرد ؟


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

0