روانشناسی

گریز از آزادی

ایمان در چشم لوتر عبارت بود از اعتقاد به دوست داشته شدن به شرط تسلیم ، و این راه حلی است که با اصل تسلیم محض فرد به دولت و پیشوا جهات مشترک بسیار دارد .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

طاعون

طاعون قدرت عاشق شدن یا حتی دوستی را از همه سلب کرده بود ، چون عشق به اندکی زمان آینده نیاز دارد ، حال آن که برای ما جز زمان حال چیزی باقی نمانده بود .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

 

0