روانشناسی

گریز از آزادی

در ابتدای امر ممکن است خریدن بخشودگی از پاپ و رستن از کیفر در اعراف -که معنای مخفی آن وابسته بودن به قدرت و شعایر کلیساست – نقیض سودبخش بودن مساعی آدمی در راه رستگاری به نظر برسد ، اما با این که این تصور تا اندازه‌ای صحیح است نمی‌توان منکر این حقیقت شد که خریدن نامه ی اغماض ، روحی از امید و ایمنی به بار می‌آورد . به عبارت دیگر اگر آدمی بتواند به همین سادگی از مجازات برهد ، بار گناه سبکتر می‌شود و از اضطرابی که او را فراگرفته نجات می‌یابد . به علاوه ، نباید فراموش کرد که مطابق نظریه صریح و ضمنی کلیسا ، تأثیر و سود خریدن نامه ی اغماض وابسته بدان بود که خریدار قبلا اعتراف و استغفار کند .


مقررات ناظر بر کار اعتراف گیرندگان نشان می‌دهد که وضع واقعی فرد در زندگی به فهم گنجیده و اختلافات ذهنی میان افراد مورد شناسایی قرار گرفته است . در این قواعد گناه تازیانه ای نیست که بر پیکر آدمی بکوبند و خوار و حقیرش کنند ، بلکه ضعف انسانی است که باید در فهمش کوشید و به حال آن ملاحظه داشت .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

 

0
داستان و رمان خارجی

طاعون

من دیگر حوصله آدم هایی را که به خاطر یک فکر یا آرمان می میرند ندارم . من به قهرمان بازی اعتقادی ندارم ، این را هم می دانم کار دشواری نیست ولی کشنده است . آنچه برای من اهمیت دارد این است که آدم به خاطر آن چه دوست دارد زندگی کند یا بمیرد .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

 

0