داستان و رمان خارجی

طاعون

فاسدترین آدم ها کسانی هستند که نادانند اما گمان می کنند همه چیز را می دانند ، آن وقت به خودشان اجازه می دهند که دیگران را بکشند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

طاعون

– به خدا اعتقاد دارید دکتر ؟

– من در تاریکی قرار دارم و می کوشم همه چیز را روشن ببینم . خیلی وقت است که دیگر به اصالت بعضی حرف ها اعتقاد ندارم .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

طاعون

تو را دوست دارم ولی دیگر خسته شده ام … از رفتن و تو را ترک کردن خوشحال نیستم ، ولی برای زندگی دیگری را در پیش گرفتن لازم نیست آدم خوشحال هم باشد .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

طاعون

روزنامه ها که در مورد موش ها خیلی قلم فرسایی کرده و سر و صدا راه انداخته بودند ، دیگر چیزی در این باره نمی نوشتند . چون موش ها توی کوچه ها می مردند و آدم ها توی خانه هایشان . روزنامه ها هم که با خانه ها کاری ندارند و فقط به آنچه در کوچه و خیابان اتفاق می افتد می پردازند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

طاعون

در حالی که پای تلفن یا توی کافه ها همه ی فکر و ذکر مردم دنبال سفته بازی و بارنامه و بهره است ، کی حاضر است به فکر آدمی باشد که در پس صدها دیوار آفتاب خورده و گداخته در حال مردن است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

 

0