روانشناسی

گریز از آزادی

عشق بر برابری و آزادی استوار است و اگر بر تابعیت و از دست رفتن تمامیت یکی از طرفین مبتنی شد ، دیگر عشق نیست ؛ گونه ای وابستگی است که هرچه در پس نقاب دلیل و عذر نهان شود ، باز اصل آن مازوخیسم است . سادیسم هم غالباً در جامه عشق عیان می شود . بیشتر اوقات وقتی کسی مدعی شد که تحکمش بر دیگری به خاطر مصلحت اوست ، سادیسم محبت انگاشته می‌شود ، غافل از آن که عامل اصلی تلذذ از تفوق است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

برای گریز از آزادی دو راه اصلی در اجتماع وجود دارد : در ممالک فاشیست تسلیم به یک پیشوا و در دموکراسی خودمان وسواس برای همرنگ شدن با دیگران.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

سادیست به کسی که در فرمان اوست نیاز دارد ، آن هم نیازی شدید ، چه قدرتی که احساس میکند بر پایه این حقیقت مبتنی است که کسی در تسلط است . این وابستگی ممکن است کاملا ناهوشیار باشد ، مانند مردی که در رفتار با زنش سادیسم بروز می‌دهد و مکرر به او می گوید هر روز که خواست می تواند خانه را ترک کند ، او از این بابت نه تنها تاسفی نخواهد داشت بلکه خوشحال هم خواهد شد . معمولا زن چنان خرد شده که جرأت ندارد خانه را ترک کند و این سبب می شود که هر دو در این تصور بمانند که آنچه مرد می‌گوید راست است. ولی اگر زن جرئتی به خود داد و گفت که مرد را رها خواهد خواهد کرد ، وضعیتی پیش خواهد آمد که هیچکس انتظار نداشته است . مرد بیچاره می‌شود و از پای درمی آید و التماس میکند که زن از تصمیم خود درگذرد ، خواهد گفت که بدون او زندگی برایش محال است ، از عشق خود داد سخن می دهد و قس علی هذا . معمولاً چون زن اصلا از عرض اندام می هراسد ، مستعد است که سخنان مرد را باور کند ، تصمیم خود را تغییر دهد و بماند . به مجرد آن که ماند صحنه تکرار می‌شود . مرد به رفتار سابق برمیگردد ، زن وضعش دم به دم مشکل تر می شود و بالاخره از جا در میرود ، مرد دوباره از پای درمی آید ، زن دوباره می ماند به همین نحو قضیه ادامه پیدا می‌کند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

آدمی فقط کالا نمی‌فروشد بلکه خودش را نیز می فروشد، خویشتن را کالا احساس می‌کند . آن که از زور بازو نان میخورد نیروی جسمانی خویش و کسانی چون بازرگانان و پزشکان و کارمندان دفتری شخصیت خود را میفروشند . برای فروش محصولات یا خدمات خود ، دسته اخیر ناگزیر باید شخصیتی خوشایند وصفاتی چون انرژی ابتکار یا هر نکته دیگری که شغل مورد نظر ایجاب می‌کند دارا باشند . آنچه ارزش و حتی احتیاج به وجود این صفات را معین میکند بازار است . اگر از صفاتی که شخص عرضه می کند سودی نرسید باید گفت اصولا صفتی دارا نیست ، درست همانگونه که اگر کالایی قابل فروش نباشد گویند بی ارزش است.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

عشقی که نمی‌تواند جز به یک نفر متوجه شود خود دلیل آن است که عشق نیست ، بلکه یک بستگی ناشی از سادیسم و مازوخیسم است .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

در نظام قرون وسطا سرمایه خادم آدمی بود ، اما در نظام نوین مخدوم او شده بود .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

در نظام فئودال ، پیش از آنکه فرد دیده به جهان گشاید حدود زندگانی اش معین شده بود . اما در نظام سرمایه داری علیرغم بسیاری محدودیت‌ها ، هرکس ، خاصه یک عضو طبقه متوسط ، می توانست بر شایستگی و افعال خود تکیه زند و از این راه موفق شود .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

پروتستانیسم پاسخی بود به نیاز انسانی وحشت زدگان و دربدران و تنهایان که ناگزیر باید در دنیای جدید جایی می‌یافتند و به نقطه ای مرتبط می شدند .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

فرو ریختن نظام فئودال در اجتماع قرون وسطی حاصلی به بار آورد که دامنگیر همه ی طبقات اجتماعی گشت ، و آن عبارت بود از آزاد شدن فرد و تجرد و تنهایی وی . آزادی ای که به دست آمده بود نتیجه‌ای دوجانبه داشت : از یک طرف آدمی از ایمنی که قبلا برخوردار بود و همچنین از احساس غیر قابل تردید تعلق محروم گشت و از دنیایی که جوابگوی اشتیاق وی در طلب ایمنی اقتصادی و روحانی بود به دور افتاد و احساسی از اضطراب و تنهایی بر او دست یافت ؛ از طرف دیگر آزاد شد که بالاستقلال فکر و عمل کند و ارباب خودش باشد و آن‌گونه که می‌تواند زندگی به سر برد نه آن طور که به او می‌گویند .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

لوتر : خدا ترجیح می‌دهد وجود حکومت را. هر قدر هم که بد باشد تحمل کند ، تا این که رخصت دهد اوباش ، هر قدر هم که حق داشته باشند ، بشورند و آشوب کنند . شهریار باید شهریار بماند ،‌ هر قدر هم که مستبد و جابر باشد . او فقط سر چند نفر را الزاما از تن جدا می‌کند ، چه برای این که بتواند حکم براند باید رعایایی داشته باشد .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

 

0