مذاهب و ادیان

بودا ؛ قدم اول – جین هوپ

برای ایجاد ارتباط بدون ترس با مرگ ، لازم است شخص هیچ تعلقی به خویشتن نداشته باشد . ترسِ ما از مرگ ، ترس از پایانِ بودن است ؛ روال عادی زندگی روزانه متوقف می‌گردد و تو به یک جنازه تبدیل می‌شوی . ترسِ ریشه‌ای از انفصال ، چه به تولد دوباره ایمان داشته باشی و چه نداشته باشی ، یکسان است . مرگ تجربه ی غمگینی است که در آن ، انگاره های عادی ما نمی‌توانند آنچنان که می‌خواهیم ادامه پیدا کنند .


این بریده کتاب از «بودا ؛ قدم اول» اثر جین هوپ ، ترجمه علی کاشفی پور گلچین شده .

0
مذاهب و ادیان

بودا ؛ قدم اول – جین هوپ

ذن بیش از هر مکتب دیگری بر اهمیت اساسی تجربه مستقیم روشنایی و نیز بی فایدگی مناسک دینی و تحلیل‌های عقل ورزانه برای رسیدن به آزادی پافشاری می‌کند .


این بریده کتاب از «بودا ؛ قدم اول» اثر جین هوپ ، ترجمه علی کاشفی پور گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

مکتب فیثاغورس نه تنها مکتب فلسفی ، ریاضی ، بلکه انجمن برادری و سازمان سیاسی اشرافیت برده دار بود .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

فیثاغورس نخستین کسی است که خود را «فیلوسوفوس» نامید که به معنای دوستدار دانش است . وی زندگی را به جشنی همگانی همانند می‌کرد که گروهی به آنجا برای رقابت و به دست آوردن جایزه می‌روند و گروهی نیز برای داد و ستد . اما بهترین آنان تماشاگران‌اند . به همین سان نیز مردمانی برده منش زاییده می‌شوند که به شکار شهرت و سود می‌روند ، اما فیلسوفان در جستجوی حقیقت‌اند .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

اصل مهم دیگری که رعایت آن بر مریدان و وابستگان به فرقه ی فیثاغورس واجب بود پرهیز بوده است . یعنی خودداری از خوردن و آشامیدن برخی چیزها یا تماس با آن‌ها و انجام دادن برخی کارها . بر روی هم میتوان دریافت که منظور و هدف نهایی از اینگونه پرهیزهای صوفیانه ، پاک کردن و پالودن تن و روان از چیزهایی است که زندگی مریدان را آلوده می‌کنند . یکی از هسته های اساس شیوه ی دینی فیثاغورس ، مفهوم پالایش و تزکیه است که آن را «کاتارسیس» می نامیده اند .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

فیثاغورس بر این باور بوده است که روح نامیراست و به شکل انواع دیگر جانداران دگرگون می‌شود . همچنین حوادث در دوره های معینی دوباره روی می‌دهند و هیچ چیز به طور مطلق تازه نیست و این که همه ی پدیده‌های جاندار باید خویشاوند هم باشند . از این گزارش و مانندهای آن میتوان استنباط کرد که فیثاغورس بر این باور بوده است که همه ی جانداران از یک خانواده اد و روح آدمی نیز یکی از شکل‌های زندگی است که شکل‌های دیگر آن را در جانداران دیگر می‌توان یافت . اما روح آدمی مرگ ناپذیر است و پس از مرگ انسان در قالب جانداران دیگر دوباره پدید می‌آید و بدی روی قائل به «تناسخ» یا دیگردیسی روح بوده است . بر پایه ی این عقیده نباید جانداری را بی‌جان کرد .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

مکتب فیثاغورس تنها جنبه ی علمی و فلسفی نداشت بلکه جنبشی دینی ، سیاسی و اخلاقی به شمار می‌رفت . به نظر برخی پژوهندگان جنبش مزبور بیشتر جنبه ی سیاسی داشته و به اصطلاح سازمانی سیاسی بوده است . اما این آلوده شدن به امور سیاسی ، ماهیت آن جنبش را که در‌واقع یک انجمن برادری بوده است از میان نمی‌برد . این انجمن چنان که نوشته‌اند تشریفات ویژه ای داشته است از آن جمله که مریدان پس از گذرانیدن آزمایش های خاص به انجمن پذیرفته می‌شدند . نکته جالب این که این مکتب به روی زنان و بیگانگان نیز در می گشود .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

زیر تأثیر ریاضیات و اعتقادات فراطبیعی ، اندیشه‌های فیثاغورس مسیری متفاوت از اندیشه‌های ملطی ها پیش گرفت . فیثاغورس و پیروان او عالم را بر حسب کنش های عناصر مادی ویژه و فرایندهای فیزیکی توصیف نکردند . آنان در آغاز نقش اعداد را در شناخت اشیاء مورد توجه قرار دادند و تا آنجا پیش رفتند که از اعداد جوهر بنیادی عالم را کشف کنند . برای آنان فیزیک با ریاضیات مساوی بود . آنان گفتند که اشیاء همانا اعدادند .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

گویند نخستین کسی که کلمه ی کوسموس را به عالم اطلاق کرد فیثاغورس بوده است . معنای این کلمه نظم است و دلیل نامیدن عالم به این نام نظمی است که در آن برقرار است و به عقیده فیثاغورس و پیروان او ، این نظم از رهگذر ریاضیات شناختنی است .


این بریده کتاب از «مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز» ترجمه و تالیف پرویز بابایی گلچین شده .

0
تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

به نظر فیثاغوریان ، زمین نه تنها کروی است ، بلکه مرکز جهان نیست . زمین و سیارات همراه با خورشید ، گرد آتش مرکزی یا «کانون جهان» (که با عدد یک یکی گرفته شده است) می‌گردند . عالم ، هوا را از توده ی نامحدود بیرون خود به درون خود می‌کشد ، و از هوا به عنوان نامحدود سخن رفته است .

0