انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

نیاکان انسان احتمالاً یک یا دو میلیون سال است که دارای زبان مکالمه ای بوده‌اند و هیچ چیزی حاکی از آن نیست که آن‌ها اساطیر را برای یکدیگر نقل نمی‌کردند . با‌گذشت زمان ، اساطیر تغییر کردند ، برخی از بین رفتند و برخی دیگر به وجود آمدند . از این نقطه نظر اسطوره به قارچ شباهت دارد ؛ رشدشان هرگز دیده نمی‌شود . داستان به خودی خود اسطوره نمی‌سازد . برای پیدایش یک اسطوره باید گروه اجتماعی آماده جذب و درک داستان باشند ، چرا که آن نیازهای اخلاقی و فکری گروه را برطرف می‌کند . داستان‌ها از زبان آدم‌ها نقل می‌شوند ، برخی باقی می‌مانند و برخی نه .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

رویدادها فقط تا زمانی که اتفاق نیفتاده اند غیر قابل پیش‌بینی اند ، اما هنگامی که به وقوع می پیوندند می‌توان برای شناخت و تبیین‌شان تلاش کرد .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

هرچقدر یک تمدن همگونتر شود ، به همان اندازه نیز مرزهای جدایی درونی آن آشکارتر می‌شوند .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

1+
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

آنچه هم‌اکنون ما را تهدید می‌کند احتمالاً پدیده‌ای است که می‌توانیم آن را «ارتباط زیاد از حد» بنامیم ؛ یعنی تمایل به آنکه در هر نقطه ی جهان از آنچه در سراسر عالم می‌گذرد باخبر باشیم . برای اینکه یک فرهنگ اصالت خود را حفظ کند و در عین حال مولّد نیز باشد ، می باید که هم خود فرهنگ و هم اعضای آن به اصالت خود (و حتی تا حدودی ، برتری خود بر دیگران) معتقد باشند . فقط در شرایط «ارتباط کمتر از حد» است که فرهنگ قادر به تولید هر چیزی می‌شود . این خطر وجود دارد که در آینده به مصرف کنندگان صرف تبدیل شویم ؛ بتوانیم هر چیز را از هر نقطه دنیا و از هر فرهنگ مصرف کنیم اما اصالت خود را از دست بدهیم .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

توسعه ی همه ی توانایی‌های ذهنی انسان به یکباره غیر ممکن است . نکته اصلی این است که انسان فقط از قسمت کوچکی از ذهن خود استفاده می‌کند و این قسمت کوچک در فرهنگ‌های گوناگون مشابه نیست .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

در حالی که علم به ما توانایی غلبه بر طبیعت را می‌دهد ، اسطوره در مسلط کردن انسان بر محیط عاجز است . با این حال اسطوره به انسان این پندار موهوم را می‌دهد که او می‌تواند جهان را بفهمد و می‌فهمد – و البته این توهم است – .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

 

0
انسان شناسی

اسطوره و معنا – کلود لوی استروس

تصور کردن آن زمان که علم تمام و کمال شده باشد برایم دشوار است . مشکلات جدید همیشه در حال ظاهر شدن خواهند بود . و دقیقاً به همان سرعتی که علم مسایلی را که چند سال یا یک قرن پیش فلسفی انگاشته می‌شدند حل می‌کند ، مسائل تازه‌ای پدیدار می‌شوند که تاکنون اینگونه تلقی شده‌اند . همیشه فاصله‌ای وجود خواهد داشت بین پاسخی که علم میتواند بدهد و سؤالی جدید که همین پاسخ برمی‌انگیزد .


این بریده کتاب از «اسطوره و معنا» اثر کلود لوی استروس ، ترجمه شهرام خسروی گلچین شده .

0